Interpreter Services

UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital 1557 Non-Discrimination Notice

List of languages we offer assistance for.

UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital at Burbank, Clinton and Leominster campuses provides qualified medical interpreters to patients and families who want to receive health information in a language other than English, including American Sign Language interpreters for patients who are deaf or hard of hearing.

Interpreters are available free of charge 24 hours a day, seven days a week.

Interpreters are available in person, over the phone and via remote video interpretation to ensure support for over 100 languages spoken by our patient population. Our technology provides access American Sign Language interpreters 24/7.

Additionally, our interpreters can help respond to calls from patients for both medical and nonmedical issues (e.g., medication refills, urgent visits, billing, financial services, appointment scheduling, etc.).

For deaf or hard of hearing patients, TTYs and assistive listening devices are available.

Requesting an Interpreter

 • Same Day Requests - Notify a health care provider upon arrival to the hospital that an interpreter is required.
 • Future Requests - Our computerized scheduling system allows patients to schedule an appointment and simultaneously schedule an interpreter simply by notifying the scheduler that an interpreter is needed.

Burbank, Leominster and Clinton Campuses: For more information, call the Interpreter Services Department at 774-441-6793 (TTY 711).

Servicio de Intérpretes

UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital en Leominster/Fitchburg ofrece intérpretes médicos calificados para asistir a pacientes y familias que quieran recibir información sobre la salud en un idioma que no sea inglés, incluyendo la Lengua Americana de Señales para pacientes sordos o con deficiencia auditiva.

El servicio de intérpretes es gratuito y está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana.

Tenemos disponibilidad de intérpretes en persona, intérpretes por teléfono o intérpretes a través de video a distancia para servir a nuestros pacientes en más de 100 idiomas hablados. Nuestra tecnología también proporciona el acceso a intérpretes del Lenguaje Americano de Señales 24 horas al día, 7 días a la semana.

Además, nuestros intérpretes pueden ayudar a contestar las llamadas de pacientes, ya sea para resolver asuntos médicos o no-médicos (por ejemplo, renovación de receta, citas de urgencia médica, facturas, servicio de ayuda financiera, hacer citas, etc.).

Para pacientes sordos o con deficiencia auditiva, está disponible el teléfono TTY y diferentes equipos auditivos.

Cómo se pide un intérprete

 • Pedidos para el mismo día: Al llegar al hospital, el paciente debe notificar al proveedor de salud que necesita un intérprete.
 • Pedidos para citas futuras: Nuestro sistema computarizado de programación de citas permite que el paciente pida un intérprete a la recepcionista al mismo tiempo que hace su cita.

Para más información, llamar al Departamento de Servicio de Intérpretes al 774-441-6793 (TTY 711).

Serviços de Intérpretes

UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital em Leominster/Fitchburg fornece intérpretes médicos qualificados para pacientes e famílias que queiram receber informações de saúde em um idioma que não seja o inglês, incluindo a Língua de Sinais Americana para pacientes surdos ou com deficiência auditiva.

Intérpretes estão disponíveis gratuitamente 24 horas ao dia, 7 dias por semana.

Intérpretes estão disponíveis em pessoa, pelo telefone e via interpretação de vídeo à distância para garantir a assistência para mais de 100 línguas faladas pela nossa população de pacientes. A nossa tecnologia também fornece acesso a intérpretes de Língua de Sinais Americana 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Além disso, nossos intérpretes podem ajudar a atender ligações de pacientes com questões tanto médicas quanto não-médicas (ex: refil de prescrições, visitas urgentes, contas, serviços financeiros, agendamento de consultas, etc.).

Para pacientes surdos e com deficiência auditiva TTYs e equipamentos para auxílio da audição estão disponíveis.

Para pedir um intérprete:

 • Pedidos no mesmo dia: quando chegar ao hospital avise a um servidor da saúde que um intérprete será necessário.
 • Para pedidos futuros: nosso sistema computarizado de agendamento de consultas permite que pacientes agendem uma consulta e um intérprete simultaneamente simplesmente notifique a pessoa responsável pelo agendamento que um intérprete será necessário.

Para mais informações, ligue para o Departamento de Serviços de Intérpretes no número 774-441-6793 (TTY 711).

Sherbimi I perkthimit  

Qendra shendetsore e UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital ne Leominster/Fitchburg ofron perkthyes te kualifikuar ne fushen mjeksore per pacientet dhe familjet qe deshirojne te marrin informacion shendetsor ne nje gjuhe tjeter pervec anglishtes, duke perfshire dhe perkthyes te gjuhes amerikane me shenja per pacientet qe kane mungese apo veshtiresi te degjimit.

Perkthyesit jane te gatshem pa pagese 24 ore ne dite, shtate dite ne jave.

Perkthyesit jane ne sherbim ne person, nepermjet telefonit, dhe nepermjet videos me distance, per te siguruar plotesimin e nevojes se mbi 100 gjuheve te folura nga popullsia e pacienteve tane. Nepermjet teknologjise sigurojme gjithashtu te drejten e kontaktit me perkthyesit te gjuhes Amerikane me shenja, per 24 ore gjate 7 diteve te javes.

Gjithashtu, perkthyesit tane mund te ndihmojne per t’iu pergjigjur telefonatave te pacienteve per ceshtje shendetsore dhe joshendetsore (si p.sh rimbushjen e ilaceve, vizita urgjente, faturimet, sherbimet financiare, caktimet e takimeve, etj.).

Per pacientet me mungese apo veshtiresi degjimi, TTYs dhe paisje degjimi ndihmese jane te gatshme.

Si te kerkohet nje perkthyes

 • Kerkesat Brenda dites – Njoftoni nje sherbimdhenes te kujdesit shendetsor sapo te arrini ne spital qe nje perkthyes eshte I nevojshem.
 • Kerkesat per te ardhmen- Sistemi yne I kompjuterizuar per caktimin e takimeve I lejon pacientet te caktojne nje takim dhe njekohesisht te caktojne nje perkthyes thjesht duke lajmeruar sekretarin qe nje perkthyes eshte I nevojshem.

Per me shume informacion merrni ne telefon Departamentin e Sherbimeve te perkthimit ne numrin 774-441-6793 (TTY 711).

译服务

位于Leominster/Fitchburg的UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital 可以为想用英语以外的其他语言接受医护信息的病人及家属提供专业的医学翻译,包括为聋哑病人提供手语翻译。

免费翻译服务一天24小时,一周7天。

为确保讲一百多不同种语言的患者人数,我们可提供面对面的翻译或电话翻译或远程视频的翻译,我们的视频翻译技术也可给聋哑病人以24/7美式手语翻译服务。

加之, 我们的翻译人员可以帮助回应病人医疗及非医疗的电话问题(如,续用药处方,急症看病,账单,财务服务,预订预约看病时间, 等等。)

对聋哑病人,我们有TTYs 和听力辅助装置。

请求翻译服务

 • 当日请求 --- 到达医院后提示医护人员需要翻译服务。
 • 未来请求 --- 只需简单地 提示给安排预约的工作人员需要翻译,我们的计算机系统就可为病人安排预约,同时连带一个翻译。

进一步咨询,致电翻译部门:774-441-6793 (TTY 711)

Dch V Thông Dch Viên

UMass Memorial HealthAlliance-Clinton Hospital tại Leominster/Fitchburg cung cấp thông dịch viên có năng lực chuyên môn về y tế cho các bệnh nhân và gia đình muốn nhận các thông tin y tế không phải bằng tiếng Anh, bao gồm cả thông dịch viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ cho bệnh nhân bị điếc hoặc khiếm thính.

Thông dịch viên luôn sẵn có miễn phí 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Thông dịch viên có mặt trực tiếp cho từng bệnh nhân, qua điện thoại và qua màn hình với điều khiển từ xa để bảo đảm việc trợ giúp cho bệnh nhân nói trên 100 thứ tiếng khác nhau. Chúng tôi cũng có công nghệ cung cấp dịch vụ thông dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

Ngoài ra, thông dịch viên của chúng tôi có thể giúp trả lời các cuộc gọi của bệnh nhân về cả các vấn đề y tế và vấn đề không liên quan đến y tế (ví dụ: lấy tiếp thuốc, thăm khám khẩn cấp, lập hóa đơn, dịch vụ tài chính, lên lịch hẹn, v.v.).

Đối với các bệnh nhân bị điếc hoặc khiếm thính, TTY và các thiết bị trợ thính luôn sẵn có.

Yêu Cu Thông Dch Viên

 • Yêu Cầu Trong Cùng Ngày – Khi đến bệnh viện, thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc yêu cầu thông dịch viên.
 • Các Yêu Cầu Trong Tương Lai - Hệ thống đặt hẹn được điều khiển bằng máy tính của chúng tôi sẽ cho phép bệnh nhận đặt hẹn và đồng thời hẹn thông dịch viên chỉ bằng cách thông báo cho người lập lịch hẹn về việc cần thông dịch viên.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Phòng Dịch Vụ Thông Dịch Viên theo số 774-441-6793 (TTY 711).  

يوفر المركز الطبي التذكاري UMass في ورسستر مترجمين طبيين مؤهلين للمرضى والأسر التي تريد تلقي معلومات صحية بلغة أخرى غير اللغة الإنجليزية، بما في ذلك مترجمين للغة الإشارة الأمريكية للمرضى الذين يعانون من الصمم أو صعوبة السمع.

المترجمين الفوريين متاحين مجاناً طوال 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.

المترجمون متوفرون فى أشخاص أو من خلال التليفون أو بواسطة ترجمة الفيديو عن بعد لضمان الدعم لأكثر من 100 لغة يتحدثها مرضانا. تقنيتنا أيضاً توفر الوصول لمترجمين لغة الإشارة الأمريكية 24 ساعة باليوم/ 7 أيام بالاسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد مترجمونا الفوريين في الرد على مكالمات من المرضى لأسباب طبية وغير طبية (على سبيل المثال، ما يتعلق بإعادة تعبئة الأدوية والزيارات العاجلة، والفواتير والخدمات المالية، وجدولة المواعيد، الخ).

للمرضى الذين يعانون من الصمم أو صعوبة السمع، تتوفر أجهزة sTTY وأجهزة الاستماع المساعدة.

طلب مترجم فوري

 • طلبات نفس اليوم – قم بإخطار مقدم رعاية صحية عند الوصول إلى المستشفى ان المترجم مطلوب.
 • طلبات مستقبلية - يسمح نظام الجدولة المحوسب لدينا للمرضى بتحديد موعد وفي نفس الوقت تحديد موعد المترجم ببساطة عن طريق اخطار المُجدول ان المترجم مطلوب.

لمزيد من المعلومات، اتصل بقسم خدمات الترجمة على رقم ‎774-441-6793 (TTY 711).