Adrès Ak Pakin

View this page in other languages:
English | Español | Português | Tiếng Việt  | Shqip  | عربى 

University Campus

Pou konekte ak tout kanpis Medical Center yo, rele 508-334-1000.

Pakin pou pasyan/vizitè disponib pou yon frè chak èdtan nan South Garage (nan Wout Sid la).

Pakin pou Moun ki Gen Andikap

Pakin pou Moun ki Gen Andikap disponib de (2) kote:

  • South Garage - Pakin pou pasyan/vizitè nan nivo 1 jiska 4 ki toupre asansè yo.
  • Pakin pou moun ki gen andikap nan Benedict - atravè Wout Sid la soti nan South Garage

Ou ka jwenn pakin pou moun ki gen andikap pou yon frè redui $2 chak jou, avèk yon pankat aksesib eta bay ki valad. Pousantaj redui yo otomatik nan pakin Benedict la, lè w peye nan estasyon Benedict ki nan antre prensipal lopital la oswa nan Depatman Ijans. Pou resevwa yon pousantaj redui nan South Garage, prezante estati pakin pou moun ki andikape w la bay kesye yo ant 8 am ak 5 pm nan jou lasemèn (eksepte jou ferye).

Pou kesyon konsènan pakin pou pasyan/vizitè rele 508-856-3630.

Pakin Valet

Pakin Valet disponib pou yon frè chak jou ki fiks (yon frè redui fiks $4 chak jou disponib pou moun ki gen yon pankat aksesib ki valab eta bay) nan lokal sa yo:

  • Remillard Family Pavilion (antre prensipal) -  6 am pou rive 6:30 pm (lendi jiska vandredi, yo fèmen nan wikenn ak jou ferye)
  • Depatman Ijans: louvri 24/7
  • Sant Swen Anbilatwa - 7 am pou rive 6 pm (lendi jiska vandredi)

Pou kesyon konsènan pakin valet rele 508-334-6546.

Adrès: 

55 Lake Avenue North
Worcester, MA 01655
United States