Hahnemann Campus Creole

View this page in other languages:
English | Español | Português | Tiếng Việt  | Shqip  | عربى 

Pou konekte ak tout kanpis Medical Center yo, rele 508-334-1000.

Antre prensipal la se nan do lopital la. Pakin disponib pou yon ti frè nan de (2) pakin vizitè yo.

Pakin pou Moun ki Gen Andikap

Pakin pou moun ki gen andikap disponib nan pakin pou pasyan/vizitè Red, Center ak pakin Annex, tout pou yon frè redui $3 fiks chak jou. Pou jwenn yon pakin pou moun ki andikape pou yon frè $3 fiks chak jou, tanpri mande klinik ou an oswa vizite ekip valet la nan Antre Prensipal la.

Pou kesyon konsènan pakin pou pasyan/vizitè rele 508-334-6546.

Pakin Valet

Pakin Valet disponib pou yon frè chak jou ki  fiks,yon frè redui fiks $4 chak jou disponib pou moun ki gen yon pankat aksesib ki valab eta bay, nan Antre Prensipal la, soti 6 am pou rive 5 pm, lendi jiska vandredi, yo fèmen nan wikenn ak jou ferye.

Remak:  Swen ijans pa disponib sou kanpis sa a.

Adrès: 

281 Lincoln Street
Worcester, MA 01605
United States