Memorial Campus Creole

View this page in other languages:
English | Español | Português | Tiếng Việt  | Shqip  | عربى 

 

Parking map of  the Memorial Campus

 

Pou konekte ak tout kanpis Medical Center yo, rele 508-334-1000.

Pakin disponib pou yon frè chak èdtan nan pakin pasyan/vizitè a.

Pakin pou Moun ki Gen Andikap

Gen pakin pou moun ki gen andikap disponib nan parking garage pou pasyan/vizitè ki sitiye nan Belmont Street; nan pakin Jaquit la ki sitiye nan Oak Ave; ak nan Bilding Peter Levin lan nan garaj la, menm jan deyò a nan antre Peter Levin nan nivo 1 an, ki sitiye nan Kendell Street. Disponib pou yon frè chak jou ki fiks. Pou jwenn yon pakin pou moun ki andikape pou yon frè $3 fiks chak jou, tanpri mande klinik ou an oswa vizite ekip valet la swa nan Antre Prensipal la oswa Antre sid la, tanpri gade pi ba a pou wè lè valet fonksyone.

Pakin Valet

Pakin Valet disponib pou yon frè chak jou ki fiks (yon frè redui fiks $4 chak jou disponib pou moun ki gen yon pankat aksesib ki valab eta bay) nan lokal sa yo:

  • Antre Prensipal - 5:30 am pou 8:30 pm, lendi pou rive vandredi; 8 am pou rive 8:30 pm, wikenn ak jou ferye
  • Antre sid -  8 am pou rive 5 pm, lendi jiska vandredi, yo fèmen nan wikenn ak jou ferye

Pou kesyon konsènan pakin pou pasyan/vizitè rele 508-334-6546.

Adrès: 

119 Belmont Street
Worcester, MA 01605
United States